Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /include/include.inc.php on line 177

Deprecated: Function split() is deprecated in /include/include.inc.php on line 493

Warning: Illegal string offset 'value' in /modules/xbase.inc.php on line 895
AKTUALNOŚCI -

14/04/2011

NIANIU, masz szanse na legalne zatrudnienie!

Chcesz zostać nianią – dziennym opiekunem?

Mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców i jesteś ubezpieczona/ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie?
Zgłoś się do udziału w projekcie NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza! Zadzwoń! (link do kontaktu z doradcami)

Dofinansowanie do legalnego zatrudnienia NIANI.

Ustawa żłobkowa, która została przyjęta w lutym, a weszła w życie w marcu br. daje szanse nianiom na legalne zatrudnienie, a rodzicom zatrudniającym dotychczas opiekunki – wyjście z szarej strefy zatrudniających nielegalnie. Dzięki ustawie łatwiej będzie nianię zatrudnić. Rodzice nie będą już musieli rejestrować czasu pracy, zapewniać szkoleń BHP czy opłacać chorobowego. Wystarczy, że niania zarejestruje umowę-zlecenie w gminie, a rodzice zgłoszą ją tylko w ZUS. Do pensji niań dołoży państwo, opłacając jej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne liczone od minimalnej pensji (od 1383 zł brutto - 156 zł).

W myśl nowej ustawy, rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, którzy zdecydują się na legalne zatrudnienie opiekunki otrzymają pomoc w poniesieniu kosztów, która będzie polegać na opłacaniu z budżetu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Składki odprowadzane są od podstawy nie wyższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli w zawartej umowie określone jest wyższe wynagrodzenie, to rodzice lub rodzic (samotnie wychowujący dziecko), opłacają składki od kwoty stanowiącej nadwyżkę od minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczy opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych sytuacjach do 4 lat. Dzięki zawartej umowie i odprowadzaniu składek, niania zyskuje prawo do bezpłatnego leczenia oraz świadczeń ubezpieczeniowych. Nie są określone warunki jakie wymagania musi spełnić niania, natomiast rodzice aby skorzystać z uprawnienia muszą spełnić warunki określone w tzw. ustawie żłobkowej dotyczące m in. wieku dziecka, wykonywania pracy i rejestracji umowy. Opłacanie składek z budżetu będzie możliwe dopiero od 1 października 2011 r.

Zawarcie umowy z nianią

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, którzy chcą legalnie zatrudnić nianię, podpisują z nią specjalną umowę tzw. umowę uaktywniającą, do której stosowane są przepisy kodeksu cywilnego dotyczące świadczenia usług na podstawie umowy- zlecenia (nie jest określony wzór takiej umowy, jedynie elementy które musi zawierać).

Elementy umowy

Umowa zawarta z nianią musi zawierać elementy, które określają:

 • Strony umowy,
 • Cel i przedmiot umowy,
 • Czas i miejsce sprawowania opieki,
 • Liczba dzieci powierzonych opiece,
 • Obowiązki niani,
 • Wysokość wynagrodzenia, sposób i termin jego wypłaty,
 • Czas na jaki umowa została zawarta,
 • Warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy.

Kandydatka na nianię – opiekuna dziennego, to taka osoba, która:

 • Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi (max. pięciorgiem) oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • Posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem
 • Odbyła
  • 160 godzinne szkolenie albo
  • 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Nianie będą mogły być również zatrudniane jako opiekunowie dzienni lub opiekunowie w żłobkach (dla dzieci od 20 tygodnia życia) albo w klubach dziecięcych (dla dzieci od 1 roku), zakładanych np. przez gminy lub osoby fizyczne, prawne albo jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Opiekunowie tacy muszą jednak spełniać określone wymagania: między innymi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 lub odbyć 280 godzinne szkolenie , z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna z doświadczeniem.

Opracowanie na podstawie Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. nr 45 poz. 235).

Pliki do pobrania: Ustawa żłobkowa


© 2011 - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Projekt i wykonanie: Bantu | Powered by ACTUALIZER CMS